สถาบันกวดวิชา 9กันยา จังหวัดนครนายก
บริหารและจัดการโดย พ.ท. พงศกร แก้วกรเมือง

คณาจารย์

1. พ.ท. พงศกร แก้วกรเมือง

พ.อ. พงศกร แก้วกรเมือง (อ.กุ๊ก)

สอนวิชาวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) และ ภาษาอังกฤษ

การศึกษา
ปริญญาตรี: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา วิทยาลัยทางทหารซิตาเดล (The Citadel) ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท: วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยโคโรลาโด โบลเดอร์ (University of Colorado at Boulder) ประเทศสหรัฐอเมริกา

2. พ.อ.หญิง สุพัตรา สงกลิ่น

พ.อ.หญิง สุพัตรา สงกลิ่น (อ.แอน)

สอนวิชาวิทยาศาสตร์ (เคมี)

การศึกษา
ปริญญาตรี: ครุศาสตรบัณฑิต สาขามัธยมศึกษา วิชาเอกเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3. น.ท. ณรงค์ฤทธิ์ นาคเม้า ร.น_

น.อ. ณรงค์ฤทธิ์ นาคเม้า ร.น. (อ.แขก)

สอนวิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)

การศึกษา
ปริญญาตรี: ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาโท: ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4. น.ท. ทินรัตน์ กาญจนกุญชร

น.ท.ทินรัตน์ กาญจนกุญชร (อ.โอม)

สอนวิชาคณิตศาสตร์

การศึกษา
ปริญญาตรี: ครุศาสตรบัณฑิต สาขามัธยมศึกษา การสอนคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท: ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขามัธยมศึกษา การสอนคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

5. พ.ท.ปิยะ มิตรรักษ์

พ.อ. ปิยะ มิตรรักษ์ (อ.ยะ)

สอนวิชาคณิตศาสตร์

การศึกษา
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขามัธยมศึกษา การสอนคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6. น.อ. หญิง กนกรัตน์ พิสมัย

น.อ. หญิง กนกรัตน์ พิสมัย (อ.ต้น)

สอนวิชาสังคม

การศึกษา
ปริญญาตรี: ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการสอนสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ปริญญาโท: ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอนสังคมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7. น.ท. หญิง สมันตา วีรกุล ร.น_

น.ท. หญิง สมันตา วีรกุล ร.น. (อ.ตั้น)

สอนวิชาภาษาไทย

การศึกษา
ปริญญาตรี: ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาโท: ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร