สถาบันกวดวิชา 9กันยา จังหวัดนครนายก
บริหารและจัดการโดย ร.อ.พงศกร แก้วกรเมือง

คณาจารย์

bg_tutors_pong

ร.อ. พงศกร แก้วกรเมือง

วิชาภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์

มัธยมศึกษา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม , โรงเรียนเตรียมทหารนครนายก
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา วิทยาลัยการทหาร เดอะซิตาเดล (The Citadel) มลรัฐ South Carolina ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา(สิ่งแวดล้อม)มหาวิทยาลัยโคโรลาโด โบล์วเดอร์ (Univ. Colorado at Boulder) มลรัฐ Colorado ประเทศสหรัฐอเมริกา
อาจารย์กองวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รร. นายร้อยพระจุลจอมเกล้า

bg_tutors_chon

ร.อ.ฐนัส มานุวงศ์ สุรารักษ์

วิชาคณิตศาสตร์

มัธยมศึกษา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม , โรงเรียนเตรียมทหารนครนายก
มัธยมศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา วิทย์-คณิต-คอมพิวเตอร์
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ เอกมัธยมศึกษา-วิทยาศาสตร์
ปริญญาโท Queensland University of Technology Master of Mathematical Science วิชาเอก Mathematical Modeling
อาจารย์กองวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ รร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า

bg_tutors_Ruthai

อจ. อรสุดา อารยวุฒิ สระกบแก้ว

วิชาคณิตศาสตร์

มัธยมศึกษา โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กทม
ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (การสอนคณิตศาสตร์) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สถิติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อดีตอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย ม.นอร์ทกรุงเทพ สอนวิชา คณิตศาสตร์ แคลคูลัส และสถิติ
อาจารย์กองวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ รร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า

bg_tutors_thanat

ร.อ.ฐนัส มานุวงศ์

วิชาไทย และ สังคม

มัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
ปริญญาโท ๑) สังคมวิทยามหาบัณฑิต ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                      ๒) พัฒนาสังคมมหาบัณฑิต โครงการสหวิทยาการ บัณฑิตศึกษา ม.เกษตรศาสตร์
อาจารย์กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ รร. นายร้อยพระจุลจอมเกล้า

bg_tutors_ornsuda

อจ. อรสุดา อารยวุฒิ

วิชาวิทยาศาสตร์

มัธยมศึกษา โรงเรียนนารีนุกูล อุบลราชธานี
ปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.รามคำแหง
ปริญญาโท สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
อดีตอาจารย์พิเศษสอนวิชาฟิสิกส์ กองวิชาวิทยาศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนเตรียมทหาร
อาจารย์พิเศษสอนวิชาฟิสิกส์ และฟิสิกส์โอลิมปิก

bg_tutors_tinkorn

น.ท. ทินรัตน์ กาญจนกุญชร

วิชาคณิตศาสตร์

ปริญญาตรี ครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ