ข้อแนะนำในการเตรียมตัวในการมาเรียนเข้าค่ายคอร์สเตรียมทหาร

 1. นำค่าเรียนมาชำระในวันเปิดเรียนโดยหักจากค่าจอง 3,500 บาท
 2. นำเสื้อกางเกงมา ( นำชุดมาออกกำลังกายด้วย ) จำกัดไม่เกิน 5 ชุด มีบริการซักรีด
 3. เตรียมหนังสือคู่มือวิชา คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย และสังคม ระดับ ม.ต้นและ ม.4 มาเพื่อประกอบการอ่านทบทวนค้นคว้าด้วย
 4. สิ่งของมีค่าห้ามนำมาเพราะจะเกิดการสูญหายตลอดเวลา เช่น สร้อยทอง, โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือเงินจำนวนมาก เป็นต้น
 5. ชุดนักเรียนให้เตรียมมา 2 ชุด เนื่องจากมีการสอบติดต่อกันหลายวัน
 6. เตรียมรองเท้าผ้าใบ สำหรับวิ่งออกกำลังกาย กางเกงว่ายน้ำ และ แว่นตาว่ายน้ำมาด้วย ของใช้ส่วนตัวจำพวก ขัน สบู่ ยาสีฟัน สมุด ปากกา
 7. สิ่งของผิดกฎหมาย หรือรบกวนการเรียน หรือสิ่งอื่นๆ ที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการเรียน ห้ามนำเข้ามาเช่น ยาเสพติด อาวุธ วิทยุเทป การ์ตูน เป็นต้น
 8. มาให้ตรงตามวัน เวลา สถานที่ ในการรับสมัคร
 9. เตรียมร่างกายและจิตใจ โดย นร.ที่เข้ามาเรียนกับสถาบันจะถือว่าสมัครใจในการเข้ารับการฝึกศึกษาอบรมทั้งภาควิชาการ พลศึกษา การทดสอบสภาพจิตใจ การปรับปรุงบุคลิกลักษณะให้เหมาะสมกับการเป็นนายทหาร – ตำรวจ ตามระเบียบวินัยที่ทางสถาบันกำหนดโดยไม่มีข้อเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น
 10. หากต้องการติดต่อกับนักเรียน สามารถมาพบได้นอกเวลาเรียนเท่านั้น หรือจะโทรศัพท์มาฝากข้อความไว้ก็ได้ทางสถาบันจะนำไปแจ้งให้นักเรียนทราบเอง
 11. หากนักเรียนยังไม่ได้ทำการสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ให้เตรียมเอกสารในการสมัครด้วยตนเองมาดังนี้
  11.1 สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร และบิดา มารดา
  11.2 ใบ รบ. 1 ต. หรือใบรับรองจากสถานศึกษา
  11.3 ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ของผู้สมัคร บิดา มารดา (ถ้ามี)
  11.4 ถ้าบิดา มารดา หย่าร้างให้นำสูจิบัตรมาด้วย
  11.5 ถ้าบิดา มารดา ถึงแก่กรรใให้นำใบมรณบัตรมาด้วย
  11.6 เอกสารขอคะแนนเพิ่ม (ถ้ามี)
  หมายเหตุ
  การสมัครปีนี้ ทุกเหล่าเป็นการสมัครแบบออนไลน์ยกเว้นการสมัครเหล่า ทอ. ซึ่งการสมัครออนไลน์หมดเขตรับสมัครไปแล้ว จะต้องสมัครด้วยตัวเองเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 6-10 มีนาคม ที่ รร.นายเรืออากาศ ทั้งนี้นักเรียนต้องรับผิดชอบทำการสมัครเอง
  สำหรับน้องๆ ม.1 และ ม.2 ที่ยังไม่มีสิทธิ์สอบ ผู้ปกครองสามารถมารับได้ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม และไม่ต้องเตรียมชุดนักเรียนมา ส่วนสิ่งของอื่นๆให้นำมาเหมือนกับที่แจ้งในด้านบน